Integritet

Denna version publicerades och är giltig från och med 2023-09-27

 

VBG som en del av VBG Group tar alla frågor om integritet på största allvar. Vi värdesätter det förtroende du ger oss genom att anförtro oss dina personuppgifter. Vi använder alltid dina personuppgifter på ett ärligt och förtroendefullt sätt.

 

Vi kommer alltid att vara transparenta angående vilken information vi samlar in, hur vi använder informationen, vilka vi delar den med och vem du bör kontakta om du har några frågor.

 

Allmänna integritetsvillkor för webbplatsen

Du kan använda VBG Groups webbplatser utan att avslöja din identitet. Detaljer om informationen som vi samlar in som standard när du besöker webbplatserna beskrivs nedan. Om du registrerar dig för någon av våra tjänster eller kontaktar oss, kommer det att finnas detaljerad information om hur dina data behandlas i samband med din registrering.

 

Identitet och kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och koncernens dataskyddsombud

VBG Group AB eller något av våra dotterbolag är ansvariga för behandlingen av personuppgifter som rör dig enligt tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.

 

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, kontakta VBG Groups dataskyddsombud på gpo@vbggroup.com eller per post eller telefon på: VBG Group AB, Att: Gruppens integritetskontor, Kungsgatan 57, SE-461 34 Trollhättan, Sverige

+46 (0)521 27 77 00

 

Datainsamling

Vi kommer inte att samla in någon personidentifierbar information om dig (t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) via webbplatsen om du inte har lämnat den frivilligt. Om du inte vill att dina personuppgifter samlas in, var god och skicka dem inte till oss.

 

Vilka kategorier av personuppgifter kommer VBG Group att behandla, för vilket ändamål och baserat på vilken rättslig grund?

När du besöker någon av VBG Groups webbplatser är din webbläsare tekniskt konfigurerad för att automatiskt överföra följande data ("loggdata") till vår webbserver, som vi sedan fångar upp i loggfiler:

 

• Åtkomstdatum
• Åtkomsttid
• URL för den hänvisande webbplatsen
• Hämtad fil
• Överförd datavolym
• Webbläsartyp och version
• Operativsystem
• IP-adress
• Domännamn för din internetåtkomstleverantör

 

Detta är uteslutande information som inte tillåter dig att identifieras. Denna information är nödvändig av tekniska skäl för att korrekt leverera det innehåll du begärde och dess insamling är en oundviklig aspekt av att använda webbplatser. Loggdata analyseras enbart för statistiska ändamål för att förbättra vår webbplats och dess underliggande funktionalitet. VBG Group behandlar dina personuppgifter utifrån sitt berättigade intresse som tillämplig rättslig grund. VBG Groups berättigade intressen omfattar intresset att hantera koncernens webbplatser enligt god affärssed och att underhålla webbplatsernas tillgänglighet och funktion.

 

Kakor (cookies)

Vi använder kakor och spårningspixlar för att samla in data om din användning av webbplatsen för att anpassa webbplatsen efter användarnas behov. Insamlingen av denna användningsdata och skapandet av en användningsprofil utförs på anonymiserad basis med hjälp av en kak-ID. Vi skapar och lagrar dessa användningsprofiler enbart i anonymiserad form och kombinerar dem inte med ditt namn eller någon annan information som kan avslöja din identitet.

 

Kakor kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. Med den information som finns i kakor kan vi förenkla navigering och underlätta korrekt visning av våra webbplatser. Varje webbplats har sin egen kakoruttalande där du som användare kan se exakt kakor som används för den specifika webbplatsen.

 

Vidarebefordran av data till tredje man

VBG Group kan, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen av personuppgifterna eller om det krävs enligt lag eller förordning, dela dina personuppgifter med andra företag inom VBG Group, inklusive företag utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EEA). VBG Group kan också, om det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen av personuppgifterna, dela dina personuppgifter med tredjepartsföretag och leverantörer, inklusive företag och leverantörer utanför EU/EEA.

 

Vi samarbetar med olika tjänsteleverantörer för att leverera VBG Groups webbuniversum. VBG Group kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder är på plats som ger tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

 

Länkar till andra webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi har ingen påverkan på operatörernas efterlevnad eller icke-efterlevnad av dataskyddsbestämmelserna.

 

Hur länge kommer VBG att behålla dina personuppgifter?

VBG Group kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka personuppgifterna samlades in.

 

Dina dataskyddsrättigheter

Du har rätt att begära att VBG Group tillhandahåller information om de personuppgifter som VBG Group har bearbetat och att få åtkomst till dessa personuppgifter. Du har även rätt att begära att felaktiga personuppgifter ändras eller att dina personuppgifter raderas. Du har dessutom rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att du begär att VBG Group begränsar behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.Du har även rätt att motsätta dig behandling baserad på ett legitimt intresse eller behandling för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt till dataportabilitet (överföring av dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig) om VBG Groups behandling av dina personuppgifter baseras på samtycke eller uppfyllande av avtal och är automatiserad.Du har även rätt att framföra de klagomål du kan tänkas ha angående VBG Groups behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet.